Log On

Welcome! Please enter your user name and password below.
User Name:
Password:

กรมการค้าต่างประเทศ ขอปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว

ด้วยกรมการค้าต่างประเทศจะดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์และระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์
จึงขอปิดการให้บริการฯ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงวันอังคารที่ 3 มกราคม 2560
และจะเปิดให้บริการอีกครั้ง ในวันพุธที่ 4 มกราคม 2560 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบรายงานการส่งออกสินค้ามาตรฐาน (มส. 25)

FAQ - ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาการใช้ระบบงาน มส. 25

เรียน ผู้เข้าใช้งานระบบทุกท่าน การเข้าใช้งานระบบงานนี้ หากติดขัดปัญหาประการใด ขอให้ประสานไปยัง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. 02 547 4810