ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ ขอแจ้งปิดระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย


ด้วยกระทรวงพาณิชย์ จะดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ากำลัง ประจำปี 2562

จึงของดการให้บริการระบบบริการมาตรฐานสินค้าและ รายงาน มส.25 ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น.

และจะเปิดบริการระบบดังกล่าวอีกครั้ง ในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น.

Log On

Welcome! Please enter your user name and password below.
User Name:
Password:

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบรายงานการส่งออกสินค้ามาตรฐาน (มส. 25)

เรียน ผู้เข้าใช้งานระบบทุกท่าน

บริษัทที่มีความประสงค์ขอแก้ไขรายงาน มส. 25 กรุณาส่งหลักฐานรายละเอียดพร้อมชื่อผู้ขอแก้ไข แจ้งไปที่ กลุ่มงานส่งเสริมฯ โทร. 0 2547 4750 แฟกซ์ 0 2547 4751

หากมีปัญหาเรื่องการใช้ระบบงาน สามารถแจ้งประสานไปที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. 0 2547 4810