Log On

Welcome! Please enter your user name and password below.
User Name:
Password:

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบรายงานการส่งออกสินค้ามาตรฐาน (มส. 25)

เรียน ผู้เข้าใช้งานระบบทุกท่าน

บริษัทที่มีความประสงค์ขอแก้ไขรายงาน มส. 25 กรุณาส่งหลักฐานรายละเอียดพร้อมชื่อผู้ขอแก้ไข แจ้งไปที่ กลุ่มงานส่งเสริมฯ โทร. 0 2547 4750 แฟกซ์ 0 2547 4751

หากมีปัญหาเรื่องการใช้ระบบงาน สามารถแจ้งประสานไปที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. 0 2547 4810