ประกาศ

            “ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป กรมฯ จะเชื่อมโยงข้อมูลการออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า เพิ่มเติม จำนวน 7 รายการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ถั่วเขียว ถั่วเขียวผิวดำ ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ปุยนุ่นและปลาป่น กับใบขนสินค้าของกรมศุลกากรผ่านระบบ National Single Window (NSW) ดังนั้น ขอให้ผู้ประกอบการดำเนินการดังนี้

            ๑. ศึกษาพิกัดศุลกากรที่เชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ National Single Window (NSW)  
                โดย คลิกที่นี่ 
            ๒. วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. ปิดการใช้งานระบบบริการมาตรฐานสินค้าทางอิเล็คทรอนิกส์ ดังนั้น หากยื่นขอออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า สำหรับรายการสินค้าดังกล่าวข้างต้น ขอให้มารับใบรับรองมาตรฐานสินค้าให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น.
            ๓. ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๘.3๐ น. เริ่มใช้งานระบบบริการมาตรฐานสินค้าทางอิเล็คทรอนิกส์ โดยใช้พิกัดศุลกากรตามข้อ ๑

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒-๕๔๗-4746 หรือ ๐๒-๕๔๗-5146 และสายด่วน ๑๓๘๕

ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2563

Log On

Welcome! Please enter your user name and password below.
User Name:
Password:

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบรายงานการส่งออกสินค้ามาตรฐาน (มส. 25)

เรียน ผู้เข้าใช้งานระบบทุกท่าน

บริษัทที่มีความประสงค์ขอแก้ไขรายงาน มส. 25 กรุณาส่งหลักฐานรายละเอียดพร้อมชื่อผู้ขอแก้ไข แจ้งไปที่ กลุ่มงานส่งเสริมฯ โทร. 0 2547 4750 แฟกซ์ 0 2547 4751

หากมีปัญหาเรื่องการใช้ระบบงาน สามารถแจ้งประสานไปที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. 0 2547 4810